energy market, Fuel, Fuel hedging, hedging

Podstawowe parametry surowców energetycznych

Podstawowe parametry surowców energetycznychSurowce energetyczne występują w różnych postaciach fizycznych: substancje stałe, takie jak: węgiel i drewno, płyny: paliwa oraz gazy, takie jak: gaz ziemny, propan i butan, które zostały przekształcone do gazu skroplonego – Liquid Petroleum Gas (LPG). Większość surowców energetycznych w użyciu to węglowodory, choć jako źródło energii można także zaliczyć energię jądrową i odnawialną (wodną, wiatrową, geotermiczną, słoneczną, itp.).

Głównymi źródłami energii pierwotnej są ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, energia jądrowa i energia odnawialna. Wiele z tych pierwotnych źródeł są stosowane w tworzeniu elektryczności, jako dodatkowej formy energii.

Międzynarodowa Agencja Energii – International Energy Agency (IEA) dostarcza szczegółowe informacje na temat podaży i konsumpcji ropy naftowej oraz innych surowców energetycznych. Podział całkowitej podaży energii pierwotnej – Total Primary Energy Supply (TPES) na świecie jest przedstawiony na rysunku 1.

Rysunek 1. Podział całkowitej podaży energii pierwotnej na świecie w 2013 wyniosła 13.541 Mtoe (milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej).

Zrzut ekranu 2016-05-27 o 22.38.34

 Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii 2015.

Ropa naftowa, węgiel i gaz ziemny są największymi źródła energii. Oznacza to, że stanowią one największy przedmiot obrotu na rynkach globalnych i regionalnych.

Całkowite zużycie energii – Total Final Consumption (TFC) w danym okresie wykorzystujące energię pierwotną (bez uwzględnienia zwrotów z przemysłu petrochemicznego) daje jednolity obraz. Tutaj można wywnioskować, że w porównaniu z dostawą energii pierwotnej, znaczna część źródeł energii pierwotnej, szczególnie węgiel i gaz ziemny, są zamieniane na elektryczność do ostatecznego użytku. Według IEA, 63,7% oleju jest zużywana na transport, natomiast przemysł zużywa 80% rocznego wydobycia węgla (Rysunek 2).

Rysunek 2. Całkowite zużycie końcowe w 2013; TFC wyniosło 9.301 Mtoe (milionów ton ekwiwalentu ropy naftowej).

Zrzut ekranu 2016-05-27 o 23.43.28

Źródło: Międzynarodowa Agencja Energii 2015.

Omówmy teraz pokrótce poszczególne towary energetyczne, począwszy od ropy naftowej.

Ropa naftowa

Ropa naftowa lub peuoleum, pochodzi od łacińskiego: pena (skała) i oleum (olej), odnosi się do gęstego, zazwyczaj ciemnego płynu, który występuje naturalnie w różnych częściach świata i jest powszechnie pobierany przez wiercenie. Peuoleum jest paliwem kopalnym, która powstało, gdy duża liczba martwych organizmów została zakopana pod skałą osadową i poddany ogromnej temperaturze i ciśnieniu w ciągu milionów lat. Surowy olej jest najbardziej popularnym z paliw na bazie węglowodorów, związków składających się głównie z węgla i wodoru, w różnych proporcjach.

Ponieważ ropa na własną rękę nie jest zbyt użyteczna, to dla docelowej konsumpcji lub dalszej obróbki musi być przetwarzana. Oznacza to, że jej bazowa jakość ma zasadnicze znaczenie i tym samym określa jakie będzie jej dalsze przeznaczenie. A więc produkty, które mogą być otrzymywane z rafinacji określonego gatunku ropy zależą od cech chemicznych ropy naftowej. Ponieważ ropy uzyskane z odwiertów różnią się jakością od olejów wydobywanych z innych źródeł, to warto tu omówić podstawowe właściwości fizycznych i cech, które określają wartość danego gatunku ropy.

Główne właściwości ropy naftowej, które są ujmowane w większości umów sprzedaży i specyfikacjach to gęstość, zawartość siarki, lepkość, temperatura płynności lepkiej, zmienność, zawartość wody i osadów oraz innych zanieczyszczeń. Inne właściwości, które mają zastosowanie do produktów naftowych obejmują temperaturę zapłonu, temperaturę mętnienia, stabilność, barwnik, itp.

Gęstość mierzy się za pomocą klasyfikacji jakościowej American Petroleum Institute (API), która jest miarą tego, jak dużo cięższa lub lżejsza ropa jest w porównaniu z wodą. Odczyt powyżej 10 wskazuje, że ciecz jest lżejsza niż woda i unosi się na niej. Surowy olej o wysokiej wartości API tzw. „lekkiej ropy naftowej” pozwala na przetworzenie i uzyskanie dużego wachlarza produktów, takich jak benzyny i nafty po rafinacji. Surowe oleje o niskiej wartości API są określane jako „ciężka ropa” i są trudniejsze do przetworzenia, a w konsekwencji otrzymujemy z nich mniejsze ilości wysokiej wartości lżejszych produktów.

Siarka jest niepożądanym zanieczyszczeniem. Charakteryzuje się żrącym i intensywnym zapachem. Siarka jest usuwana podczas rafinacji. Surowe oleje o zawartości siarki poniżej 0,5% nazywane są „słodkimi” surowymi olejami, natomiast te o zawartości siarki powyżej 0,5% nazywane są „kwaśnymi”.

Lepkość jest miarą grubości płynu lub oporu, jaki występuje w trakcie rozlewania. Wyrażana w jednostkach umownych, stanowiących stosunek czasu wypływu badanej cieczy do czasu wypływu takiej samej objętości cieczy wzorcowej. Jest mierzona w sekundach cSt lub Saybolt. Temperatura krzepnięcia jest to najniższa temperatura, w którym surowy olej zachowuje swoje właściwości płynięcia i poniżej której okazuje formę półstałą. Te parametry są niezbędne w celu określenia możliwości przechowywania oraz transportu cieczy.

Zmienność ropy naftowej i innych produktów jest mierzona także za pomocą testu ciśnienia pary Reid i jest to ważny parametr dla jej dalszej obróbki. Oleje i inne jej pochodne mają zdolność do odparowania, lub zmianę z cieczą pary, przy ekspozycji na ciepło lub powietrze, w temperaturze powyżej temperatury wrzenia stosowanego paliwa. Ciśnienie pary jest szczególnie ważne dla benzyny, ponieważ wpływa na parametry rozruchu. Zawartość wody i zawartości osadów mierzy się, jako parament siły potrzebnej do usuwania tych zanieczyszczeń.

Główne indeksami cen ropy naftowej jest West Texas Intermediate (WTI) Crude Oil (USA) i Brent Crude Oil (Morze Północne). Oba te indeksy są podają ceny dla lekkich i słotkich olejów, gdzie wartość API jest większa niż 31.1° (mniej niż 870 kg/m3). Indeks cenowy Dubaj Crude Oil jest głównym odnośnikiem dla regionu Azji i został sklasyfikowany jako średniej ropy naftowej (API pomiędzy 22,3° i 31,1°, czyli od 870 do 920 kg/m3). Najważniejsze indeksy dla ropy naftowej oraz ich właściwości podano w tabeli 1.

Tabela 1. Główne wskaźniki cenowe ropy naftowej i ich paramenty API.

Lp Indeks Kraj API
1 West Texas Intermediate USA 38,7
2 Brent Blend Zjednoczone Królestwo 38,5
3 Arab Light Arabia Saudyjska 32,7
4 Urals Rosja 31,8
5 Bonny Light Nigeria 33,6
6 Maya Meksyk 21,8
7 Tapis Malezja 45,2
8 Kuwait Kuwejt 30,5
9 Basrah Blend Irak 34,4
10 Iran Light Iran 33,4
11 Dubai Dubaj 30,4
12 Bow River Kanada 19,6
13 Murban Abu Zabi 39,6

Produkty naftowe

Surowa ropa naftowa jest zbyt niestabilnym produktem pod względem cech by być stosowana jako finalny produkt samodzielnie. Jest ona potrzebne do destylacji i przetworzenia jej na różne produkty o różnej lotności. Główne rodzaje produktów naftowych w kolejności malejącej lotności to:

  • gazy i LPG,
  • benzyny,
  • nafty,
  • oleje napędowe będące produktem (np. diesel),
  • oleje opałowe,
  • oleje smarownicze, parafina, asfalt, smoła i inne pochodne.

Metan i etan są gazami wytwarzanymi z ropy naftowej. Metan, który jest również określane jako „naturalny gazu” używane jest do wytwarzania energii, natomiast etan jest używany głównie jako surowiec do produkcji chemicznej, gdzie jest przekształcany następnie w tworzywa sztuczne. LPG (patrz także: propan, butan, lub mieszanka tych gazów) używany jest do gotowania i celów przemysłowych. Benzyna jest wykorzystywana głównie do transportu samochodowego. Benzyny lub benzyny ciężkie są również wykorzystywane jako surowiec dla przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego. Nafty wykorzystywane są głównie jako paliwo do silników turbinowych Aviation Turbine Fuel (ATF). Są one również używane do oświetlenia i gotowania w niektórych częściach świata. Oleje wykorzystywane są głównie do ogrzewania budynków lub jako paliwo do silników Diesla. Są one również wykorzystywane jako surowiec petrochemiczny. Oleje paliwowe są używane w transporcie morskim (znany również jako olej bunkrowy – Bunker Oil) lub jako źródła paliwa w rafineriach i elektrowniach.

Proces rafinacji obejmuje oddzielenie węglowodorów z produktu bazowego, przetwarzanie ich i obróbkę w celu usunięcia zanieczyszczeń, a następnie przetwarzania w lżejsze, bardziej pożądane związki (Rysunek 3). Pierwszy etap oczyszczania obejmuje destylację frakcyjną, w którym surowy olej ogrzewa się w wysokiej temperaturze, zwykle około 350°C. Następnie jest on pompowany do wieży destylacyjnej, gdzie w zależności od przeznaczenia utrzymywana jest odpowiednia temperatura. Lżejsze składniki ropy naftowej, które mają niższą temperaturę wrzenia zaczynają skraplać się na wyższym poziomie w wieży, podczas gdy cięższe związki osiadają na niższym poziomie. Następnie odpowiednie rury na różnych wysokościach kolumny wieży odprowadzają różne związki, z gazów i LPG na szczycie wieży i paliw olejów i resztek na dnie. Tę pozostałość z destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym może być następnie poddano destylacji próżniowej, aby usunąć więcej lotnych składników, pozostawiając asfalt i inne cięższe substancje.

Rysunek 3. Schemat uproszczony proces rafinacji.

Screenshot_2

Źródło: Zdjęcie pochodzi z publikacji „Oleje Silnikowe”, wydanie 2013.

Po destylacji, produkty ropy naftowej poddaje się hydrorafinacji lub rafinacji typu Merox, przy czym atom siarki obecny w produktach jest usuwany. Hydrorafinacja obejmuje mieszanie genu gazu węglowodorów z produktami w postaci ciekłej – olejami (zwykle naftą lub benzyną), a następnie przepuszczając tą mieszankę przez katalizator w podwyższonej temperaturze i w wyższym ciśnieniu. Prowadzi to do usunięcia siarki jako siarkowodoru.

Kolejnym ważnym krokiem w procesie rafinacji jest konwersja frakcji w lżejsze, bardziej pożądane związki. Ciężkie benzyny poddaje się procesowi rafinacji katalitycznej lub platformowej, przy czym „liczba oktanowa” – miara wydajności paliw silnikowych, jest zwiększana przy użyciu katalizatora, takiego jak platyna. Cięższe pozostałości poddawane są usunięciu termicznym (ogrzewanie do temperatury powyżej 400°C) lub usunięciu katalitycznym, w którym drobnoziarnisty katalizator ogrzewa się w celu połączenia benzyny i innych produktów lekkich. Ostatnim krokiem w procesie jest mieszanie. Różne produkty wytworzone w rafinerii są mieszane w określonych proporcjach, tworząc gotowe produkty, które są zgodne z określonymi normami. Na przykład, związki tlenowe mogą mieszane z paliwem w celu zmniejszenia zawartości ołowiu i zwiększenie liczby oktanowej.

Przed rafinacją ropy naftowej przeprowadza się jej test, aby uzyskać informacje o wydajność finalnych produktów (tj. jakie produkty może uzyskać z danego gatunku ropy naftowej). Surowe oleje o podobnym pochodzeniu geologicznym, można uzyskać różny współczynnik API, co w konsekwencji może doprowadzić do uzyskania innych proporcji produktów. Przykładowe wydajności produktu z pierwotnej destylacji ropy Brent Crude Oil i Dubai Crude Oil przedstawiono w tabelach 2 i 3.

Tabela 2. Produkty uzyskiwane z ropy naftowej jako procent masy.

Typ produktu (zakres wrzenia) Wydajność produktu (% wagi)
Gazy i LPG (C1 to C4)

Benzyny (C5 to 149°C)

Nafty (149°C to 232°C)

Oleje napędowe (232°C to 342°C)

Pozostałości atmosferyczne (powyżej 342°C)

2,4

19,1

14,2

20,9

43,4

Tabela 3. Produkty uzyskiwane z ropy naftowej (Dubai Crude Oil) jako procent masy.

Typ produktu (zakres wrzenia) Wydajność produktu (% wagi)
Gazy i LPG (C1 to C4)

Benzyny (C5 to 180°C)

Nafty (180°C to 240°C)

Oleje napędowe (240°C to 380°C)

Olej napędowy próżniowy (380°C do 550°C)

Pozostałości atmosferyczne (powyżej 550°C)

1,5

18,6

10,4

28,1

21,3

20,1

Test rodzajów węglowodorów zawartych ropie naftowej do późniejszej rafinerii może być przeprowadzone w celu określenia odpowiednich składu. Test nazywany jest analizą PONA (od angielskich słów: Paraffins, Olefins, Naphthenes, Aromatics, gdzie odpowiednio znaczą parafiny, olefiny, nafteny i aromaty). Ropa naftowa, która jest bogata w związki parafin jest lepiej wykorzystane jako surowiec petrochemiczny. Olefiny, nie występują naturalnie w olejach surowych, ale są wytwarzane w procesach rafineryjnych i są obecne w innych substratach, takich jak benzyny. Nafteny i aromaty mają wyższe liczby oktanowe i bardziej nadaje się do rafinacji.

Wydajność produktu poprzez zastosowanie analizy PONA jest wykorzystywana do obliczania marży rafineryjnej brutto. Jest ona obliczana przez pomnożenie wskaźnika wydajności produktu z ceną produktu lokalnego i odjęciu kosztu bazowej ropy naftowej. Niektóre z popularnych lokalnych wskaźników produktu są wymienione w tabeli 4. Obliczana marża rafineryjna jest niezbędna do utrzymania rentowności rafinacji, a rafinerie mają swobodę w zakresie wyboru jakości ropy naftowej którą mogą następnie przetwarzać, dopasowując tym samym finalne produkty do swojego rynku.

Tabela 4. Wybrane lokalne wskaźniki cen.

Region Azia i Bliski Wschód Europa Ameryki
Ropa naftowa · Dubai Crude Oil

· MOPJ (Mean of Platts Japan) Naphtha;

· Singapore Naphtha

· Brent Crude Oil

· Naphtha CIF NWE (North West Europe)

· Naphtha Med (Italy) lub Rotterdam Barges

· WTI Crude Oil

· Naphtha FOB USGC

Nafta · Singapore Jet Kero · Jet NWE · Jet 54 USGC

· Jet Fuel LS New York Harbor

Benzyna · FOB Singapore Gasoline 92 RON · Gasoline 10 ppm FOB MED

· Eurobob Gasoline FOB ARA (Amsterdam Rotterdam Antwerp)

· ICE Gasoil

· US Gulf Coast Gasoline
Olej napędowy · Singapore Gasoil

· Singapore High Sulfur Fuel Oil (HSFO) 180 CST and HSFO 380 CST

· Fuel Oil 3.5% Rotterdam Barge · No. 2 Heating Oil

· FO RMG 380

Gaz ziemny

Gaz ziemny jest kolejnym paliwem kopalnym, która występuje naturalnie wraz z ropą naftową lub węglem i jest utworzony w podobny sposób (tzn. wywierania wysokiego ciśnienia i temperatury w ciągu milionów lat, przez procesy geologiczne, na pozostałościach roślin i zwierząt). Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (CH4). Gaz ziemny, który wydobywany jest wraz z ropą naftową, nazywany jest związanym gazem. Gdy w złożu samej ropy naftowej jest w małych ilościach, to gaz ziemny nazywany jest skropliną (kondensatem). Gaz ziemny może być również uzyskiwany z rezerwuarów węgla (znanych jako metanu z pokładów węgla), oraz gazu wysypiskowego i biogazu zawierają również duże ilości metanu. gaz zazwyczaj występuje z zanieczyszczeń, takich jak para wodna, dwutlenek węgla, rtęci, azotu i siarkowodoru, a także inne gazy, takie jak etan, propan, butan i cięższe węglowodory, które w stanie upłynnionym nazywane płynny gaz ziemny – Natural Gas Liquids (NGL). Te zanieczyszczenia muszą być usunięte, zanim gaz może być transportowany.

Gaz ziemny jest transportowany rurociągami lub upłynnia się go do transportu jako skroplony gaz ziemny – Liquefied Natural Gas (LNG). W tym przypadku wymagane jest re-gazyfikacja w terminalu, gdzie LNG jest transportowany. Ponieważ gaz ziemny stosowany jest głównie do ogrzewania, to w sezonach letnich, gaz musi być przechowywany. Aby go przechować jest on „wstrzykiwany” do podziemnych zbiorników, wyeksploatowanych kawern solnych, warstw wodonośnych lub przechowywane w rurociągach jako LNG.

Gaz ziemny jest najczystszym źródłem spalania węglowodorów i jest coraz częściej wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Stosowany jest do ogrzewania i gotowania oraz jako surowiec do produkcji chemicznej. Jest on również używany jako paliwo dla pojazdów, które działają albo na sprężony lub ciekły gaz ziemny, czyli może być dalej przekształcane na inne paliwa gazowe ciekłe. Etan jest używany do produkcji tworzyw sztucznych, a propan i butan są wykorzystywane jako LPG. Cięższe NGL składa się z benzyny, nafty i frakcji naftowych i może być mieszane z olejami ropopochodnymi.

Rynki gazu ziemnego są o wiele bardziej lokalne aniżeli inne rynki energii i dlatego też występują na nich różne metody ustalania cen. Jednakże dla tego surowca istnieje kilka benchmarków cenowych, zwiększające płynność rynku. Wzorce, które zyskały popularność są m.in. National Balancing Point (NBP) w Wielkiej Brytanii, Zeebrugge Title Transfer Facility (TTF) dla Europy i Henry Hub Natural Gas w USA.

Węgiel

Węgiel jest czarną lub ciemno-brązową palną skałą osadową, która jest utworzona przez zwęglanie roślinności i składa się głównie z dwutlenku węgla, wraz z różnymi proporcjami wodoru, azotu, siarki i tlenu. Zwykle występuje w warstwach skalnych, w warstwach zwanych złoża węgla lub pokłady węgla. Istnieją różne gatunki węgla, sklasyfikowanych w zależności od ilości czasu spędzonego w intensywnym cieple i pod ciśnieniem, które mają wpływ na ich właściwości chemiczne. Węgle niższej rangi to, torf, węgiel brunatny, i sub-bitumiczny, mają one mniejsze ilości dwutlenku węgla w masie i są bardziej zmienne. Węgle wyższej rangi obejmują antracyt i węgla bitumiczny, które mają wyższą zawartość dwutlenku węgla, a tym samym wyższą możliwość oddania ciepła.

Antracyt jest używany przede wszystkim do ogrzewania. Węgiel bitumiczny można podzielić na dwa rodzaje – termalne (węgiel energetyczny) i hutniczy (węgiel koksowy). Węgiel energetyczny wykorzystywany jest głównie do wytwarzania energii elektrycznej oraz jako źródło energii dla produkcji cementu, podczas gdy węgiel koksujący jest wykorzystywany do produkcji koksu, które działa jako środek redukujący w procesie wytwarzania surówki, a następnie stali.

Węgle brunatne i bitumiczne są używane głównie do produkcji energii elektrycznej. Węgiel może być przekształcony w ciecz i stosowany jako paliwo alternatywne w transporcie, gotowaniu, energetyce oraz w przemyśle chemicznym. Węgiel może być także przekształcany w gaz syntezowy, mieszaniny tlenku węgla i wodoru, a następnie wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej lub innych paliw transportowych.

Globalne rynki węglowe można podzielić na dwa główne regiony: basenu atlantyckiego i basenu Pacyfiku. Główne punkty odniesienia cen dla węgla energetycznego w oparciu o dostawy w portach, gdzie węgiel jest eksportowanych z lub importowanych obejmują: API2 coal (Amsterdam Rotterdam Antwerpia – ARA), API4 coal (Richards Bay, Republika Południowej Afryki) i API5 Newcastle coal (Australia). Ponadto, lokalne rynki węgla, mają swoje własne standardy. W Polsce występuje  TGE ARP.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s